Coaching

“Dobar rukovodilac efikasno upravlja svojim zaposlenima.

Idealan rukovodilac uči zaposlene kako da upravljaju sami sobom.”
 
Coaching u rukovođenju predstavlja interaktivan i kreativan pristup u radu sa timovima i zaposlenima kojima rukovodilac upravlja. “Coach” u prevodu znači “trener u sportu”, odnosno neko na koga igrači gledaju kao na prijatelja, lidera, autoritet i sve to u jednom zdravom i sportskom ambijentu. Prenošenje ovog modela rukovođenja na rad i međuljudske odnose u organizaciji, pokazalo se vrlo efikasno u smislu povećanja produktivnosti i zadovoljstva timova u organizaciji kojima se rukovodi na ovaj način. Rukovodilac koji prođe ovu obuku, biće u stanju da obučava svoje radnike i timove na visokom nivou i spremi ih za sve poslove, izazove i ciljeve koji se nalaze na putu njihovog organizacionog uspeha. Rukovodilac kao coach se trudi da razume svoje zaposlene, pomaže im da upoznaju sebe i svoje potencijale i u stanju je da timski duh, motivaciju i međuljudske odnose drži na veoma visokom nivou.
 
Sadržaj obuke
 
Osnove coaching-a

 

 • Šta je coaching
 • Zašto se koristi u poslu i na koji način
 • Rukovodilac kao coach
 • Usklađivanje organizacionih faktora sa coachingom

 

Efikasno izvršavanje poslovnih funkcija

 

 • Šta je efikasno izvršavanje poslovnih funkcija
 • Koji faktori utiču na efikasno izvršavanje poslovnih funkcija
 • Analiza radnog mesta
 • Kakav radnik treba da bude, da bi uspešno obavljao zadatke na određenom radnom mestu
 • Kreiranje kriterijuma za uspešno obavljanje zadataka na radnom mestu
 • Kreiranje ciljeva obuke radnika
 • Kreiranje plana obuke radnika
 • Sprovođenje obuke radnika

 

Coach kao rukovodilac

 

 • Stilovi coaching-a u rukovođenju
 • Prepoznavanje snaga i slabosti sopstvenog stila rukovođenja
 • Kako uskladiti sopstveni stil rukovođenja sa coachingom

 

Coaching tehnike i metode

 

 • GROW model u poslovnom coachingu
 • Komunikacija kao coaching alat
 • Kako voditi efikasne sastanke sa zaposlenima
 • Kako razgovarati za zaposlenima
 • Aktivno slušanje zaposlenih
 • Davanje i traženje povratne informacije u usmenoj formi i u vidu izveštaja
 • Pohvala i kritika kao motivator

 

Praktični deo treninga

 

 • Uvežbavanje i primena stečenih coaching alata, tehnika, znanja i veština u određenim situacijama (koje mi kreiramo, ili još bolje sa njihovim primerima)

 

Očekivani efekti nakon obuke

 

 • Povećanje zadovoljstva zaposlenih kojima rukovode učesnici treninga
 • Povećanje motivacije zaposlenih kojima rukovode učesnici treninga
 • Povećanje produktivnosti i radne efikasnosti radnika kojima rukovode učesnici treninga
 • Bolja komunikacija i međuljudski odnosi u timovima kojima rukovode učesnici treninga
 • Unapređenje veština rukovođenja učesnika treninga