“Imamo dva mozga. Jedan koji misli i jedan koji oseća. Onaj ko uspe da ih uskladi, vladaće sobom i svetom oko sebe.”

Rad sa različitim ljudima, nestabilnost tržišta, odgovornost, pritisak, uspesi, neuspesi i rizici činioci su dimanike poslovnog života i u nama bude različite, prijatne i neprijatne reakcije – emocije. Ukoliko emocije koristimo na pravi način, a ne suzbijamo ih, ukoliko ih kontrolišemo, a ne dozvoljavamo da nas preovladaju, omogućavamo sebi, kako lični razvoj, tako i stvaranje i razvoj profesionalnih veza. Osobe sa visokom emocionalnom inteligencijom sklonije su za preuzimanje inicijative, optimističnije su u poslu, bolje komuniciraju, bolje izlaze na kraj sa konflikitima i lakše se nose sa stresom. Pravilno upravljanje emocijama dovodi do složnijih timova, u kojima vladaju poverenje, motivisanost i pozitivna atmosfera, a samim tim i do donošenja boljih odluka kao i veće poslovne produktivnosti.

Sadržaj obuke

Uvod u emocije

Emocije i komunikacija

Tehnike za efikasno upravljanje emocijama

Očekivani efekti nakon obuke