Prava osoba na pravom mestu. Ovom uslugom omogućićemo Vam da na trenutnom tržištu radne snage pronađete osobu koja će se najbolje uklopiti u Vaš tim i biti najefiaksniaj u obavljanju poslova na otvorenom radnom mestu.

Šta je profesionalna selekcija?

Postupak koji ima za cilj odabir najpodesnijeg kandidata za zapošljavanje na određenu radnu poziciju u Vašoj kompaniji, tj podrazumeva što bolju usklađenost između zahteva posla, uslova u kojima se posao obavlja i ciljeva organizacije, kao i sposobnosti i karakteristika čoveka. Selekcija predstavlja jednu od najstarijih tehnika upravljanja kadrovima i njena suštinska svrha je predviđanje buduće uspešnosti pojedinca u radnoj i poslovnoj situaciji.

Naš način rada

Profesionalna selekcija daje mogućnost da pronađemo kandidate čija znanja, veštine, sposobnosti, osobine ličnosti, interesi, vrednosti, motivacija i druge važne kompetencije odgovaraju zahtevima otvorenog radnog mesta. Svaka selekcija je specifačna i usklađena potrebama kompanije i karakteristikama radnog mesta za koje se zaposleni bira. Svaka organizacija na tržištu je jedinstvena i kao takva za nas predstavlja novi izazov. Zajedno sa Vama kreiramo proces regrutacije i selekcije tako da bude usklađen sa potrebama Vaše organizacije i radnog mesta za koje se biraju novi kadrovi. Iskustvo u oblasti ljudskih resursa i psihoterapijski pristup u radu nam omogućava da dobro procenimo znanja, veštine, sposobnosti, osobine ličnosti, motivaciju, radno iskustvo i druge važne kompetencije kandidata koje zahteva otvoreno radno mesto. U skladu sa specifičnostima procesa selekcije, prilagođava se i sam postupak selekcije.

Kako izgleda naš proces selekcije?

Određivanje kriterijuma selekcije na osnovu analize radnog mesta identifikujemo kakva osoba treba da bude da bi bila uspešna u obavljanju poslova koji su u opisu predmetnog radnog mesta. U ovom delu selekcije definišemo koja  to znanja, veštine i sposobnosti, radno iskustvo i druge kompetencije treba da poseduju kandidati.

Sastavljanje oglasa u skladu sa definisanim kriterijumima selekcije. Oglašavanje potrebe za otvorenim radnim mestom. Vođenje evidencije pristiglih prijava. Odabir kandidata koji u najvećoj meri ispunjavaju kriterijume selekcije i pozivanje istih na intervju.

Procena kompetenci kandidata kroz dubinski intervju. Procenjuje se psihološki profili, veštine komunikacije, prezentacijske veštine, znanja, „energija kojom kandidati zrače“ kao i drugi faktori koji su definisani kriterijumom selekcije. S obzirom da se članovi našeg tima bave psihoterapijom, koristimo razne tehnike procene mehanizama odbrane i drugih nesvesnih psiholoških procesa ispitanika.

Procena kompetencija kandidata podrazumeva procenu njihovih potencijala, odnosno njihovih znanja, veština i sposobnosti i poređenje istih sa zahtevima Vaše kompanije i samog radnog mesta na koje ih treba pozicionirati. Kako bismo procenili kompetencije kandidata koristimo testove ličnosti, testove inteligencije, upitnike, kao i različite vežbe i zadatke prilagođene potrebama selekcije za određeno radno mesto. Na ovaj način mi kao neko ko ima neutralnu poziciju u Vašoj kompaniji omogućavamo preko potrebnu objektivnost pri odabiru najpodesnijih kandidata.

Grupni zadaci su još jedan od načina na koji proveravamo određene kompetencije kandidata, poznatije i kao “meke veštine”, kao što su veštine rukovođenja, rešavanja problema, donošenja odluka, planiranja, organizovanja, prezentovanja, veština komunikacije i drugih.

Ovom vrstom zadatka takođe je moguće proceniti kako se kandidati ponašaju u grupi i da li su timski igrači i mogu li uspešno doprineti radu tima.U tom smislu kandidatima se daju određeni zadaci koje treba da reše kao tim, a intervjuer posmatra kako se kandidati ponašaju tokom tog procesa, ko predlaže najveći broj ideja, ko planira i organizuje, ko ima najveći uticaj na odluku koja će se doneti, ko otvoreno iznosi svoje mišljenje, a ko ga zadržava za sebe, ko se nametnuo kao vođa tima, ko su najaktivniji članovi, a ko su oni koji se drže po strani, što sve pomaže pri daljem procesu planiranja karijere zaposlenih i maksimalnoj podršci njima da izraze svoj potencijal.

Uzorak posla je vrsta procene kompetencija kandidata koju prilagođavamo potrebama radnog mesta, a to postižemo prikupljanjem karakteristika koje su bitne za datu poziciju (npr. saradljivost, inicijativa, samostalnost u radu…), što određujemo u saradnji sa Vama, po dogovorenom sastanku.

Ova vrsta procene kandidata na jednostavan, plastičan način simulira određeni aspekt radne situacije (npr. radni sastanak, plan budućih aktivnosti…) i nudi uvid u snalažljivost kandidata pri obavljaju različitih zadataka i izazova koji se postave pred njih.

Pismeni i usmeni izveštaj selekcije

Naš izveštaj Vam pruža detaljan opis svih kandidata koji su prošli u uži izbor i uvid u poređenje kandidata po kriterijumima selekcije gde ističemo koji od kandidata se:

– preporučuju za radno angažovanje (kandidati koji zadovolje sve ili skoro sve navedene kriterijume)

– eventualno se preporučuju (kandidati koji zadovolje neke navedene kriterijume)

– ne preporučuju (kandidati koji ne zadovolje najznačajnije navedene kriterijume)