“Nije upitno da li će biti stresa ili neće. Pitanje je samo kako ćemo se nositi sa njim. Od toga zavisi da li će nas on pokrenuti ili blokirati.”

Stres je nezaobilazan u radnom okruženju. Dobra vest je da stres nije ono što nam se dešava, već naša reakcija na ono što nam se dešava. To znači da se stresom može upravljati. Stres može biti naša pozitivna pokretačka snaga. Naučiti kako da se izborimo sa svakodnevnom količinom stresa koji nas okružuje i usled nagomilavanja koči u našem funkcionisanju nije jednostavno, ali je moguće.

Stres je skup za organizaciju zbog negativnog uticaja na produktivnost i efikasnost tima, ali je još skuplji za zaposlene, u smislu disfunkcija koje donosi čovekovom fiziološkom i psihološkom zdravlju. Zato kompanije koje prepoznaju štetno dejstvo stresa sa sve svoje članove, neguju međuljudske odnose u timu i upravljaju stresom u organizaciji. Potrebno je da znamo kako da prepoznamo šta sve utiče na pojavu stresa, kao i da naučimo kako da se na pravi način i pravovremeno usmerimo na njegovo prevladavanje. Ova edukacija nudi znanja, veštine, tehnike i alate potrebne za efikasno prevladavanje stresa i nudi mogućnost razvoja sposobnosti za efikasno nošenje sa istim. Pre samog treninga, možemo ispitati intenzitet i simptome stresa, aktuelne uzroke stresa i trenutne kapacitete za prevladavanje stresa učesnika treninga. Na ovaj način bismo trening maksimalno prilagodili potrebama Vašeg tima i ostvarili najbolji rezultat.

Potrebno je da znamo kako da prepoznamo šta sve utiče na pojavu stresa i da naučimo da se na pravi način i pravovremeno usmerimo na njegovo prevazilaženje. Naši edukativni seminari na temu stresa pružaju znanja o strategijama i tehnikama za upravljanje stresom i niz načina za njegovo prevazilaženje.

Seminar je namenjen kako menadžmentu, tako i svim zaposlenima, a akcenat je na stresorima specifičnim za organizaciju.

Strategije i tehnike upravljanja stresom

Faktori koji izazivaju stres su svaki dan oko nas i susrećemo se za njima kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Nagomilani stres koji prelazi u hroničan može dovesti do ozbiljnih posledica po zaposlene, a samim tim i za celokupno funkcionisanje organizacije. Ovaj seminar ima za cilj da ukaže na štetne efekte stresa na mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih, kao i da obezbedi strategije efikasnog upravljanja stresom, prilagođene individualnim potrebama zaposlenih i organizaciji. Radom na smanjenju stresora kompanije utiču i na poboljšanje međuljudskih odnosa i time radne atmosfere, što se pozitivno odražava i na efikasno obavljanje radnih uloga.

Sadržaj obuke

Uvod u stres

Dinamika stresa

Tehnike usmerene na misli i osećanja

Tehnike usmerene na telo

Tehnike usmerene na ponašanje

Uvežbavanje tehnika na ličnim primerima učesnika obuke

Očekivani efekti nakon obuke