“Menadžer koji poseduje Veštine rukovođenja umetnik je u tome da poslovne probleme postavi da budu tako interesantni, a njihova rešenja tako konstruktivna, da svi zaposleni požele da dođu na posao i suočavaju se sa njima.” – Paul Hawken

Komunikacija je ključ uspeha

Veštine rukovođenja, odnosno razvijenost ove veštine kod svakog menadžera, reflektuje se na sve zaposlene i sam kvalitet rada kompanije u celini. Unapređenjem određenih rukovodilačkih funkcija povećava se efikasnost i organizaciono funkcionisanje cele kompanije. Kroz ove edukativne intervencije rukovodioci pored usvajanja znanja, veština, tehnika i drugih alata neophodnih za lakše i efikasnije obavljanje svojih poslova imaju priliku da grade timski duh kroz zajedničko prisustvo na radionicama. Otvaraju se teme i rešenja problema koje nije moguće rešiti „u hodu.“

Sadržaj obuke

Funkcije rukovođenja

Upravljanje timovima

Očekivani efekti nakon obuke